82 565 45 28
607 109 728

Dostarczamy ciepło

na terenie miasta Chełm

  FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Ceny i stawki opłat za dostarczane ciepło mogą ulec zmianie w przypadku zmiany taryfy. Zmiany cen i stawek opłat wynikające z wprowadzenia nowej taryfy nie wymagają aneksowania umowy. MPEC Spółka z o.o. powiadomi pisemnie ODBIORCĘ o wprowadzeniu do rozliczeń nowych cen i stawek wraz z doręczeniem mu nowej treści załącznika Nr 3 do umowy sprzedaży ciepła. Zawiadomienie ODBIORCY we wskazanej wyżej formie nastąpi w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia wprowadzenia do stosowania taryfy dla ciepła.

Rozpoczęcie i przerwanie dostarczania ciepła z sieci dla potrzeb ogrzewania i wentylacji będzie następowało na pisemne wnioski odbiorców (Właścicieli, Zarządców, Administratorów obiektów) – zgodnie z zapisami ustawy – Prawo energetyczne W przypadku skumulowania większej ilości wniosków w jednym czasie, o kolejności włączania lub wyłączania ogrzewania będzie decydowała kolejność wpływu wniosków. Obowiązuje następujący tryb rozpoczęcia i zakończenia sezonu grzewczego:

 w okresie od 01 października do 30 kwietnia roku następnego:
 • w terminie określonym we wniosku,
 • jeżeli termin określony we wniosku wypada w dzień wolny od pracy realizacja wniosku nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym we wniosku,
 • jeżeli termin określony we wniosku wypada w dniu złożenia wniosku i wniosek złożony został pomiędzy godzinami 700-1400 realizacja wniosku nastąpi w tym samym dniu roboczym,
 • jeżeli termin określony we wniosku wypada w dniu złożenia wniosku a wniosek złożony został po godzinie 1400 realizacja wniosku nastąpi w następnym dniu roboczym,
 w okresie od 01 maja do 30 września:
 • w terminie określonym we wniosku,
 • jeżeli termin określony we wniosku wypada w dzień wolny od pracy realizacja wniosku nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym we wniosku,
 • jeżeli termin określony we wniosku wypada w dniu złożenia wniosku i wniosek złożony został pomiędzy godzinami 700-1400 realizacja wniosku nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym,
 • jeżeli termin określony we wniosku wypada w dniu złożenia wniosku a wniosek złożony został po godzinie 1400 realizacja wniosku nastąpi najpóźniej w ciągu następnych dwóch dni roboczych.
 W momencie złożenia wniosku instalacja odbiorcza należąca do odbiorcy musi być sprawna technicznie i gotowa do przyjęcia nośnika ciepła. Niespełnienie tego warunku zwalnia MPEC od wywiązania się z terminów określonych powyżej.

 

MPEC Spółka z o.o. wykonuje na wniosek ODBIORCY, czynności związane z rozpoczęciem i przerwaniem dostarczania ciepła w celu ogrzewania i wentylacji do wskazanych przez ODBIORCĘ obiektów:

 nieodpłatnie, zgodnie z umowami sprzedaży ciepła:
 • pierwsze rozpoczęcie dostarczania ciepła na początku sezonu grzewczego i pierwsze przerwanie dostarczania ciepła na zakończenie tego sezonu,
 • rozpoczęcie dostarczania ciepła do obiektu po jego przyłączeniu do sieci ciepłowniczej jest usługą bezpłatną
 odpłatnie – za każde dodatkowe zlecenie ODBIORCY dotyczące przerwania lub rozpoczęcia dostarczania ciepła do wskazanych obiektów, w wysokości brutto 199 zł, w tym podatek od towarów i usług VAT wg stawki 23%.
 za każde dodatkowe zlecenie ODBIORCY, o którym mowa powyżej, MPEC Spółka z o.o. będzie pobierał opłatę dodatkową obowiązującą w MPEC Spółka z o.o.

Zamówiona moc cieplna jest to ustalona przez ODBIORCĘ największą moc cieplna, jaka występuje w danym obiekcie w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

 • pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 • utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
 • prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;

 Po złożeniu wniosku, następuje zmiana zamówionej mocy cieplnej z dniem 01 stycznia następnego roku kalendarzowego.

 Zamówiona moc cieplna jest ustalana przez ODBIORCĘ co najmniej na okres 12 miesięcy.

 Zmiana zamówionej mocy cieplnej może być dokonana, jeden raz w roku, na pisemny wniosek ODBIORCY, złożony MPEC Spółka z o.o. w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego kalendarzowy rok wprowadzenia zmiany.

 Brak zgłoszenia zmiany mocy przez ODBIORCĘ w terminie określonym, stanowi dla MPEC Spółka z o.o. podstawę do zabezpieczenia ODBIORCY mocy cieplnej w wielkości dotychczasowej.

 Złożenie wniosku o zmniejszenie zamówionej mocy cieplnej nie zwalnia ODBIORCY od uiszczenia opłat za zamówioną moc cieplną i opłaty stałej za usługi przesyłowe w wysokości odpowiadającej uprzednio zamówionej mocy (na dany rok kalendarzowy) do czasu wprowadzenia zmiany.

Z nielegalnym poborem energii cieplnej mamy do czynienia wtedy, gdy ODBIORCA pobiera ciepło z pomięciem układu rozliczeniowo-pomiarowego, dokona w liczniku celowych uszkodzeń powodujących jego nieprawidłowe wskazanie lub gdy ODBIORCA pobierania energię cieplną bez zawartej aktualnie obowiązującej umowy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, za okres nielegalnego poboru ciepła przyjmuje się okres udowodnionego poboru energii a w przypadku braku możliwości jego udowodnienia - jeden rok od czasu jego stwierdzenia.

MPEC Spółka z o.o. obciąży ODBIORCĘ opłatami w wysokości obliczonej na podstawie dwukrotności cen i stawek opłat, określonych w taryfie dla danej grupy taryfowej, w przypadku, gdy ODBIORCA:

 pobierał ciepło niezgodnie z warunkami określonymi w umowie sprzedaży ciepła, w szczególności gdy pobierał ciepło z całkowitym lub częściowym pominięciem układu pomiarowo – rozliczeniowego lub dokonał ingerencji w ten układ, powodując zafałszowanie pomiarów ilości pobranego ciepła;

 uniemożliwił dokonanie wstrzymania dostarczania ciepła na podstawie ustawy.

W przypadku gdy ciepło jest pobierane bez zawarcia umowy sprzedaży ciepła, przedsiębiorstwo energetyczne obciąża nielegalnie pobierającego ciepło opłatami w wysokości wynikającej z pięciokrotności miesięcznej raty za zamówioną moc cieplną i miesięcznej opłaty za ciepło oraz miesięcznej raty opłaty stałej za usługi przesyłowe i miesięcznej opłaty zmiennej za usługi przesyłowe, określonych na podstawie cen i stawek opłat zawartych w taryfie dla grupy taryfowej, której kryteria odpowiadają nielegalnie pobierającemu ciepło, oraz:

 • wielkości nielegalnie pobranej przez niego mocy cieplnej, ustalonej na podstawie wielkości obiektów, w których ciepło jest pobierane bez zawarcia umowy, oraz zamówionej mocy cieplnej dla podobnych obiektów;
 • wielkości nielegalnie pobranego przez niego ciepła, ustalonej na podstawie wielkości nielegalnie pobranej mocy cieplnej, o której mowa w powyżej, i średniego czasu jej wykorzystania dla podobnych obiektów.

Opłaty, o których mowa powyżej, oblicza się dla całego nieobjętego przedawnieniem okresu udowodnionego nielegalnego pobierania ciepła, a w przypadku braku możliwości udowodnienia tego okresu - dla okresu roku.

Informacja o plikach cookie
Informacja o plikach cookie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.