Szukaj  

 

 

Przebudowa układu odpylania spalin kotła WR-10 (Nr 3) w Centralnej Ciepłowni w Chełmie

Ogłoszenie o zamówieniu - NIEAKTUALNE

SWZ - NIEAKTUALNA

Opis przedmiotu zamówienia

Mapka sytuacyjna Centralnej Ciepłowni w Chełmie

Formularz oferty - NIEAKTUALNY

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - NIEAKTUALNY

Załącznik nr 4 - Wykaz zrealizowanych prac

Załącznik nr 5 - Wykaz osób 

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ - 18.05.2022

Ogłoszenie o zamówieniu - ZAMIENNE 18.05.2022

SWZ - ZAMIENNA 18.05.2022

Formularz oferty - ZAMIENNY 18.05.2022

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - ZAMIENNY 18.05.2022 - NIEAKTUALNY

Załącznik nr 6 - Harmonogram rzeczowo-finansowy 

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ - 26.05.2022

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - ZAMIENNY 26.05.2022 

Wyjaśnienie treści SWZ - 27.05.2022 

Wyjaśnienie treści SWZ - 30.05.2022

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas