Szukaj  

 

 

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy przyłączy ciepłowniczych w Chełmie

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Formularz oferty

Załącznik A - Wymagania techniczne dla sieci cieplnych preizolowanych realizowanych na terenie działania systemu ciepłowniczego miasta Chełma z dnia 23 sierpnia 20218r.

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

PB Przyłącze do budynku ul. Waśniewskiego 5

PB Przyłącze do budynku ul. Żwirki i Wigury 20 

Wyjaśnienie treści SWZ - 30.03.2021r. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas