Szukaj  

 

 

Dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 - Wzór umowy dla Zadania nr 1

Załącznik nr 4A - Wzór umowy dla Zadania nr 2

Załącznik nr 4B - Wzór umowy dla Zadania nr 3

Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Zadaniu nr 1 i Zadaniu nr 2 oraz o unieważnieniu postępowania w Zadaniu nr 3


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas