Szukaj  

 

 

Dostawa armatury hydraulicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz oferty

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 – Wzór umowy 

Załącznik nr 5 - Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dla wykonawców, dostawców i odbiorców usług i materiałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Chełmie

Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.14 RODO   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas