Szukaj  

 

 

Obsługa bankowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie

Ogłoszenie o zamówieniu - NIEAKTUALNE

SIWZ - NIEAKTUALNA

Załącznik nr 1 - Formularz oferty  - NIEAKTUALNY

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 2a - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 2b - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Załącznik nr 5 - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego - NIEAKTUALNY

Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ - 23.10.2020 

Ogłoszenie o zamówieniu - ZAMIENNE 23.10.2020 

SIWZ - ZAMIENNA 23.10.2020 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty - ZAMIENNY 23.10.2020 

Załącznik nr 5 - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego - ZAMIENNY 23.10.2020 

Załącznik nr 4a - Pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego wykonawcy swoje zasoby niezbędne do wykonania zamówienia 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas