Szukaj  

 

 

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci ciepłowniczych z przyłączami w Chełmie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy

Załącznik A do SIWZ - Wymagania techniczne dla sieci cieplnych preizolowanych realizowanych na terenie działania systemu ciepłowniczego miasta Chełma z dnia 23 sierpnia 2018r.

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 5 - Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dla wykonawców, dostawców i odbiorców usług i materiałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie

Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

PB Przyłącze do budynku ul. Lubelska 26

PB Przyłącze do budynku ul. Hrubieszowska 102

PB Przyłącze do budynku ul. Dreszera 7 

Zmiana treści SIWZ - 09.06.2020 

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ - 10.06.2020 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas