Szukaj  

 

 

Obsługa procesu przygotowania i złożenia wniosku na premię kogeneracyjną w aukcji ogłoszonej przez Prezesa URE

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Załącznik nr 6 - Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

Załącznik nr 7 - Warunki techniczne przyłączenia do m.s.c.

Załącznik nr 8 - Decyzja o pozwoleniu na budowę

Załącznik nr 9 - Schemat zasilania

Załącznik nr 10 - Harmonogram realizacji (do uaktualnienia) 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas