Szukaj  

 

 

Klauzula Informacyjna RODO

 KLAUZULA  RODO

dotycząca przetwarzania danych osobowych Klientów

 

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą przy ul. Towarowej 9, 22-100 Chełm, KRS 0000047164, NIP 563-000-08-43, Regon 110070886,
e-mail:
mpec@mpec.chelm.pl (dalej MPEC),

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: e-mail agnieszka.dudziak@mpec.chelm.pl; telefonicznie pod numerem: 82 565 34 51 do 53 wew. 191 lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych wskazany powyżej w punkcie I.

IIIPrzetwarzanie danych osobowych

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO w celu realizacji obowiązków MPEC wynikających z Umowy Spółki, w szczególności zawieranych umów, otrzymywania korespondencji, merytorycznej obsługi działań reklamacyjnych, wystawiania i przechowywania faktur.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe również w celu realizacji obowiązku wynikającego z innych przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od towarów i usług w postaci dokumentów księgowych, rachunkowych i podatkowych administratora oraz dokumentów bankowych.

Dane osobowe Pani/Pana będą również przetwarzane przez administratora w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego, w szczególności Kodeksu cywilnego – do 3 lat od zakończenia świadczenia określonej usługi, przy czym w przypadku toczących się postępowań okres ten może się wydłużyć na czas prawomocnego zakończenia postępowania oraz do upływu nowych terminów przedawnienia.

IV Ujawnianie danych osobowych                                               

1. Administrator nie udostępnia danych osobowych Pani/Pana innym podmiotom, z wyjątkiem:

- organów państwowych, wobec których administrator jest obowiązany do dokonywania ujawnień, w szczególności Ministerstwa Finansów oraz innych organów Krajowej Administracji Skarbowej;

- banków, w których administrator posiada rachunki bankowe, w zakresie dokonywanych transakcji;

- operatorów pocztowych oraz firm kurierskich.

2. Dane osobowe Pani/Pana mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z administratorem
na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz administratora, w szczególności w zakresie obsługi IT, księgowości, usług prawnych.

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

4 Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

V. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

- dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. (art. 15 RODO);

- do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, (art. 15 ust. 3 RODO);

- do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

- do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej
do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (
art. 17 RODO);

- do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

- do przenoszenia danych –innemu administratorowi, (art. 20 RODO);

- do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. (art. 21 RODO).

2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

VI. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, z którym można kontaktować się w następujący sposób: listownie:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; telefonicznie pod numerem: 22 531 03 01.

 

 

 

 


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas