Szukaj  

 

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

W jaki sposób ODBIORCA powiadamiany jest o zmianie taryfy?

Ceny i stawki opłat za dostarczane ciepło mogą ulec zmianie w przypadku zmiany taryfy. Zmiany cen i stawek opłat wynikające z wprowadzenia nowej taryfy nie wymagają aneksowania umowy. MPEC Spółka z o.o. powiadomi pisemnie ODBIORCĘ o wprowadzeniu do rozliczeń nowych cen i stawek wraz z doręczeniem mu nowej treści załącznika Nr 3 do umowy sprzedaży ciepła. Zawiadomienie ODBIORCY we wskazanej wyżej formie nastąpi w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia wprowadzenia do stosowania taryfy dla ciepła


Kiedy następuje rozpoczęcie i zakończenie sezonu grzewczego?

O rozpoczęciu i zakończeniu sezonu grzewczego decyduje właściciel obiektu lub administrator.

Rozpoczęcie i przerwanie dostarczania ciepła w celu ogrzewania i wentylacji następuje na pisemny wniosek ODBIORCY złożony w MPEC Spółka z o.o. i jest dokonywane w następującym trybie:

 1. w okresie od 01 października do 30 kwietnia roku następnego włącznie:
 • w terminie określonym we wniosku,
 • jeżeli termin określony we wniosku wypada w dzień wolny od pracy realizacja wniosku nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym we wniosku,
 • jeżeli termin określony we wniosku wypada w dniu złożenia wniosku i wniosek złożony został pomiędzy godzinami 7.00 – 14.00 realizacja wniosku nastąpi w tym samym dniu roboczym,
 • jeżeli termin określony we wniosku wypada w dniu złożenia wniosku a wniosek złożony został po godzinie 14.00 realizacja wniosku nastąpi w następnym dniu roboczym,
 1. w okresie od 01 maja do 30 września włącznie:
 • w terminie określonym we wniosku,
 • jeżeli termin określony we wniosku wypada w dzień wolny od pracy realizacja wniosku nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym we wniosku,
 • jeżeli termin określony we wniosku wypada w dniu złożenia wniosku i wniosek złożony został pomiędzy godzinami 7.00 – 14.00 realizacja wniosku nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym,
 • jeżeli termin określony we wniosku wypada w dniu złożenia wniosku a wniosek złożony został po godzinie 14.00 realizacja wniosku nastąpi najpóźniej w ciągu następnych dwóch dni roboczych.

W momencie złożenia wniosku, o którym mowa powyżej, instalacja odbiorcza należąca do MPEC Spółka z o.o. musi być sprawna technicznie i gotowa do przyjęcia nośnika ciepła. Niespełnienie tego warunku zwalnia MPEC Spółka z o.o. od wywiązania się z powyższych terminów.

MPEC Spółka z o.o. wykonuje na wniosek ODBIORCY, czynności związane z rozpoczęciem i przerwaniem dostarczania ciepła w celu ogrzewania i wentylacji do wskazanych przez ODBIORCĘ obiektów:
 

 1. nieodpłatnie - w przypadku, gdy jest to pierwsze zlecenie ODBIORCY na:
 • rozpoczęcie dostarczania ciepła do wskazanego obiektu po przyłączeniu tego obiektu do sieci ciepłowniczej,
 • rozpoczęcie dostarczania ciepła w danym roku w celu ogrzewania wskazanego obiektu,
 • przerwanie dostarczania ciepła w celu ogrzewania wskazanego obiektu po rozpoczęciu dostarczania ciepła;
 1. odpłatnie – za każde dodatkowe zlecenie ODBIORCY dotyczące przerwania lub rozpoczęcia dostarczania ciepła do wskazanych obiektów.
 2. za każde dodatkowe zlecenie ODBIORCY, o którym mowa powyżej, MPEC SPÓŁKA Z O.O. będzie pobierał opłatę dodatkową obowiązującą w MPEC Spółka z o.o..


Co to jest zamówiona moc cieplna i kiedy następuje jej zmiana?

Zamówiona moc cieplna jest to ustalona przez ODBIORCĘ największą moc cieplna, jaka występuje w danym obiekcie w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
 

 • pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 • utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
 • prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;
 1. Zmiana zamówionej mocy cieplnej następuje z dniem 01 stycznia następnego roku kalendarzowego.
 2. Zamówiona moc cieplna jest ustalana przez ODBIORCĘ co najmniej na okres 12 miesięcy.
 3. Zmiana zamówionej mocy cieplnej może być dokonana, jeden raz w roku, na pisemny wniosek ODBIORCY, złożony MPEC Spółka z o.o. w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego kalendarzowy rok wprowadzenia zmiany.
 4. Brak zgłoszenia zmiany mocy przez ODBIORCĘ w terminie określonym, stanowi dla MPEC Spółka z o.o. podstawę do zabezpieczenia ODBIORCY mocy cieplnej w wielkości dotychczasowej.
 5. Złożenie wniosku o zmniejszenie zamówionej mocy cieplnej nie zwalnia ODBIORCY od uiszczenia opłat za zamówioną moc cieplną i opłaty stałej za usługi przesyłowe w wysokości odpowiadającej uprzednio zamówionej mocy (na dany rok kalendarzowy) do czasu wprowadzenia zmiany.
 6. W przypadku, gdy zamówiona przez ODBIORCĘ moc cieplna jest mniejsza od mocy cieplnej określonej w umowie o przyłączenie danego obiektu do sieci ciepłowniczej albo gdy wartości współczynnika wykorzystania zamówionej mocy cieplnej znacznie różnią się od wartości technicznie uzasadnionych, MPEC Spółka z o.o. może dokonać w sezonie grzewczym kontroli prawidłowości określenia przez ODBIORCĘ zamówionej mocy cieplnej.


Kiedy mamy do czynienia z nielegalnym poborem energii cieplnej?

Z nielegalnym poborem energii cieplnej mamy do czynienia wtedy, gdy ODBIORCA pobiera ciepło z pomięciem układu rozliczeniowo-pomiarowego, dokona w liczniku celowych uszkodzeń powodujących jego nieprawidłowe wskazanie lub gdy ODBIORCA pobierania energię cieplną bez zawartej aktualnie obowiązującej umowy.

Powołując się na obowiązujące przepisy prawne, za okres nielegalnego poboru ciepła przyjmuje się okres udowodnionego poboru energii a w przypadku braku możliwości jego udowodnienia - jeden rok od czasu jego stwierdzenia.

MPEC Spółka z o.o. obciąży ODBIORCĘ opłatami w wysokości obliczonej na podstawie dwukrotności cen i stawek opłat, określonych w taryfie dla danej grupy taryfowej, w przypadku, gdy ODBIORCA:
 

 1. pobierał ciepło niezgodnie z warunkami określonymi w umowie sprzedaży ciepła, w szczególności gdy pobierał ciepło z całkowitym lub częściowym pominięciem układu pomiarowo – rozliczeniowego lub dokonał ingerencji w ten układ, powodując zafałszowanie pomiarów ilości pobranego ciepła;
 2. uniemożliwił dokonanie wstrzymania dostarczania ciepła na podstawie ustawy.


Kiedy następuje wstrzymanie dostawy energii cieplnej?

MPEC Spółka z o.o. może wstrzymać dostarczanie ciepła, jeśli:
 

 1. w wyniku przeprowadzonej kontroli, stwierdzono, że:
 • instalacja znajdująca się u ODBIORCY stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo środowiska;
 • nastąpił nielegalny pobór ciepła.
 1. ODBIORCA zwleka z zapłatą za pobrane ciepło co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.

MPEC Spółka z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u ODBIORCY w wyniku wstrzymania dostarczania ciepła.


Na jakiej podstawie ustala się ilość pobranego ciepła?

 1. Ustalanie ilości pobranego przez ODBIORCĘ ciepła dokonywane jest na podstawie wskazań oplombowanego układu pomiarowo-rozliczeniowego.
 2. Odczyty w/w układu dokonywane są do końca każdego okresu rozliczeniowego, którego dotyczy rozliczenie:
 • bezpośrednio przez upoważnionych przedstawicieli MPEC Spółka z o.o.,
 • zdalnie poprzez system elektronicznego nadzoru i odczytu (w przypadku, jeżeli układ pomiarowo – rozliczeniowy jest włączony do tego systemu).
 1. Długość okresu rozliczeniowego wynosi 1 miesiąc kalendarzowy.


Jakie opłaty ponosi ODBIORCA za dostarczane ciepło?

Z tytułu sprzedaży ciepła ODBIORCA na rzecz MPEC Spółka z o.o. będzie regulować następujące opłaty wynikające z cen i stawek opłat ustalonych w taryfie:
 

 • miesięczną ratę opłaty za zamówioną moc cieplną, pobieraną w każdym miesiącu – obliczoną jako iloczyn zamówionej przez ODBIORCĘ mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną,
 • opłatę za dostarczone ciepło, pobieraną za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła – obliczoną jako iloczyn ilości dostarczonego ciepła oraz ceny ciepła,
 • opłatę za nośnik ciepła, pobieraną za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła – obliczoną jako iloczyn ilości tego nośnika ustalonej na podstawie wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego, dostarczonego do napełniania i uzupełnienia jego ubytków w instalacjach odbiorczych oraz ceny nośnika ciepła,
 • miesięczną ratę opłaty stałej za usługi przesyłowe, pobieraną w każdym miesiącu – obliczoną jako iloczyn zamówionej przez ODBIORCĘ mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej,
 • opłatę zmienną za usługi przesyłowe, pobieraną za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła – obliczoną jako iloczyn ilości dostarczonego ciepła, oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.

W przypadku gdy ODBIORCA zdecyduje się na rozliczanie za dostarczaną energię cieplną tylko w okresie pobierania ciepła będzie ponosił n/w opłaty:

Z tytułu sprzedaży ciepła ODBIORCA na rzecz MPEC Spółka z o.o. będzie regulować następujące opłaty ustalone w/g średniej ceny ciepła oraz średniej stawki opłaty za przesył wynikające z cen i stawek opłat ustalonych w taryfie:
 

 • za dostarczone ciepło, płatną w okresie pobierania ciepła – obliczoną jako iloczyn ilości dostarczonego ciepła oraz średniej ceny ciepła, wyrażonej w złotych za GJ,
 • za usługi przesyłowe, płatną w okresie pobierania ciepła – obliczoną jako iloczyn ilości dostarczonego ciepła oraz średniej stawki opłaty za usługi przesyłowe, wyrażonej w złotych za GJ,
 • opłatę za nośnik ciepła, płatną w każdym miesiącu, w którym dostarczono nośnik ciepła – obliczoną jako iloczyn ustalonej na podstawie wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego ilości nośnika ciepła, dostarczonego do napełniania i uzupełnienia jego ubytków w instalacjach odbiorczych oraz ceny nośnika ciepła.


 

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas