Szukaj  

 

 

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

Pisemne skargi i wnioski

 • skargi i wnioski wnoszone na piśmie (osobiście, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, faksu) adresowane do Spółki rejestrowane są w dzienniku korespodencji, a następnie w Centralnym rejestrze skarg i wniosków;
 • Prezes Zarządu lub jego Zastepcy ustalają sposób załatwienia skargi lub wniosku a następnie dekretują do załatwienia właściwej komórce organizacyjnej;
 • skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego lub skarżacego (anonimy) po zaewidencjonowaniu pozostawia się bez rozpatrzenia;
 • jeżeli skarga lub wniosek nie zawiera potrzebnych danych do ich rozpatrzenia wzywa się wnoszacego w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do udzielenia wyjaśnień lub uzupełnienia z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia;
 • o sposobie załatwienia skargi lub wniosku należy poinformować osobę wnoszącą sprawę;
 • o ostatecznym załatwieniu skargi lub wniosku należy powiadomić właściwą komórkę organizacyjną w celu odnotowania tego faktu w Centralnym rejestrze skarg i wniosków.
 •  

Telefoniczne skargi i wnioski

 • telefoniczne skargi i wnioski przyjmowane są przez pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych;
 • komórka organizacyjna przyjmująca zgłoszenie prowadzi rejestr skarg lub wniosków.

Skargi i wnioski wnoszone osobiście - ustnie

 • kierownictwo komórek organizacyjnych oraz pozostali pracownicy przyjmują osoby skarżące i wnioskujące codziennie w godzinach pracy Spółki;
 • w razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, należy ja przyjąć, sporządzając z jej przyjęcia protokół;
 • po sporządzeniu protokołu z przyjęcia skargi lub wniosku pracownik właściwej komórki organizacyjnej Społki wpisuje przedmiotową skargę lub wniosek do Centralnego rejestru skarg i wniosków;
 • przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku jeżeli zażąda tego wnoszący.
 •  

Skargi lub wnioski winny być rozpatrywane i załatwiane z należytą starannością, wnikliwie i terminowo. Skargi i wnioski załatwia się bez zbędnej zwłoki.

Jeżeli skarga lub wniosek wymaga uprzedniego zbadania sprawy przez właściwe komórki organizacyjne Spółki termin załatwienia sprawy nie powinien być dłuższy niż jeden miesiąc.

Po rozpatrzeniu skargi lub wniosku Spółka udziela szczegółowej odpowiedzi na piśmie osobie wnoszącej sprawę.

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas