Szukaj  

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Do zawierania umów w MPEC Spółka z o.o. w Chełmie w zależności od typu Odbiorcy wymagane są następujące dokumenty:

Dokument potwierdzający tytuł prawny Odbiorcy do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło z sieci ciepłowniczej lub w którym znajdują się instalacje odbiorcze przyłączane do zewnętrznej instalacji odbiorczej za węzłem grupowym. W zależności od formy własności lub użytkowania tytuł prawny może zostać przedstawiony w postaci:

  • aktu notarialnego,
  • wypisu z księgi wieczystej,
  • umowy najmu lokalu użytkowego,
  • umowy najmu lokalu z PUM Spółka z o.o. w Chełmie,
  • pisemnego wskazania użytkownika danego lokalu przez Administratora Budynku.  

Dokumenty identyfikujące Odbiorcę:

  • jeżeli Odbiorca jest osobą prawną, bądź spółką prawa handlowego, nie posiadającą osobowości prawnej odpis rejestru, do którego jest wpisana; odpis pełnomocnika jeśli osoba podpisująca umowę nie jest wpisana w rejestrze jako osoba upoważniona (bądź jedna z upoważnionych) do zaciągania zobowiązań; odpis decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP; odpis zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.
  • jeżeli Odbiorca jest osobą fizyczną: dane osobowe (odpis dowodu osobistego), w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej; zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; odpis decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP; odpis zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas