Szukaj  

 

 

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Chełmie

Ogłoszenie o zamówieniu - NIEAKTUALNE

SIWZ - NIEAKTUALNA

Załącznik nr 1 do SIWZ - Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka

Załącznik nr 1a do SIWZ - I część zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie - NIEAKTUALNY

Załącznik nr 1 b do SIWZ - II część zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie  - NIEAKTUALNY

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz "Oferta"

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ - Definicje pojęć i treść klauzul dodatkowych obligatoryjnych i fakultatywnych - NIEAKTUALNY

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy, dotyczący I części zamówienia

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy, dotyczący II części zamówienia

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz pojazdów - NIEAKTUALNY

Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych - udostępniany na pisemny wniosek Wykonawcy

Załącznik nr 10 do SIWZ - Przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania) 

Wyjaśnienie treści SIWZ - 11.12.2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu - ZAMIENNE 11.12.2017

SIWZ - ZAMIENNA 11.12.2017

Załącznik nr 1a do SIWZ - I część zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie - ZAMIENNY 11.12.2017

Załącznik nr 1 b do SIWZ - II część zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie - ZAMIENNY 11.12.2017

Załącznik nr 5 do SIWZ - Definicje pojęć i treść klauzul dodatkowych obligatoryjnych i fakultatywnych - ZAMIENNY 11.12.2017

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz pojazdów - ZAMIENNY 11.12.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas