Szukaj  

 

 

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy w Chełmie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 

Formularz ofertowy 

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy - NIEAKTUALNY

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 5 - Instrukcja bhp 

Załącznik A do SIWZ - Wymagania techniczne dla sieci cieplnych preizolowanych realizowanych na terenie działania systemu ciepłowniczego miasta Chełma z dnia 14 stycznia 2016 roku 

PB Sieć cieplna rozdz. i telemetryczna oraz przyłącze ciepłownicze wysokich parametrów i telemetryczne do budynków mieszkalnych przy ul. Wołyńskiej 9 i Piłsudskiego 12 i 12A w Chełmie 

PB Przyłącze sieci cieplnej wysokoparametrowej do budynku mieszkalnego przy ul. Stephensona 7 w Chełmie 

Zmiana treści SIWZ - 21.09.2017

 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy - ZAMIENNY 21.09.2017 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas