Szukaj  

 

 

Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych oraz węzła jednowymiennikowego dwufunkcyjnego wraz z szafami rozdzielczymi

Ogłoszenie o zamówieniu - NIEAKTUALNE

SIWZ - NIEAKTUALNA

Formularz oferty wraz z Załącznikiem nr 1

Załącznik nr 1 do SIWZ-PB dla węzła przy ul. Reformackiej 24 

Załącznik nr 2 do SIWZ-PB dla węzła przy ul. Reformackiej 31 

Załącznik nr 1A-projekt elektryczny dla węzła przy ul. Reformackiej 24

Załącznik nr 2A-projekt elektryczny dla węzła przy ul. Reformackiej 31 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełbnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 5 - Wzór umowy-Zad. nr 1

Załącznik nr 5A - Wzór umowy-Zad. nr 2 

Załącznik nr 6 - Instrukcja BHP 

Załącznik A - Wytyczne doboru i stosowania urządzeń w węzłach cieplnych projektowanych dla potrzeb MPEC Sp. z o.o. w Chełmie 

Projekt Elektryczny dla węzła przy ul. Wojsławickiej 13 

Zmiana treści SIWZ - 13.09.2017 

Ogłoszenie o zamówieniu - ZAMIENNE 13.09.2017 

SIWZ - ZAMIENNA 13.09.2017 

Wyjaśnienie treści SIWZ - 18.09.2017 

Schemat technologii węzła - do wyjaśnienia SIWZ 18.09.2017 

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas