Szukaj  

 

 

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci cieplnej i przyłączy w Chełmie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik A do SIWZ - „Wymagania techniczne dla sieci cieplnych preizolowanych realizowanych na terenie działania systemu ciepłowniczego miasta Chełma” z dnia 14 stycznia 2016r.

Formularz oferty

Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 4 – Wzór umowy

Załącznik Nr 5 – Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dla wykonawców, dostawców i odbiorców usług i materiałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie

PB dla Zadania nr 1  „Przebudowa sieci cieplnej rozdz. 2xDN150 w/p i budowa sieci telemetrycznej od komory K-IV do budynku przy ul. Zachodniej 1 w Chełmie”

PB dla Zadania nr 2  „Przyłącze ciepłownicze wysokich parametrów i telemetryczne do budynku mieszkalnego przy ul. Wołyńskiej 16 w Chełmie”

PB dla Zadania nr 3  „Sieć cieplna rozdzielcza W.P. i telemetrii z przyłączami do budynków przy ul. Wojsławickiej na os. „Na Klinie” w Chełmie”

PB dla Zadania nr 4  „Sieć cieplna rozdzielcza W.P. i telemetrii z przyłączami do budynków przy ul. Wolności na os. Kościuszki w Chełmie”

PB dla Zadania nr 5  „Przyłącze ciepłownicze wysokich parametrów i telemetryczne do budynku mieszkalnego przy ul. Bydgoskiej 17  w Chełmie”

PB dla Zadania nr 6 „Przyłącze do budynku mieszkalnego przy ul. J. Młodowskiej 4 w Chełmie”

Wyjaśnienie treści SIWZ 26.05.2017

Profile podłużne do Projektu Budowlanego "Sieć cieplna w.p. i telemetryczna ul. Wolności oś Kościuszki" ZAMIENNY 26.05.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas