Szukaj  

 

 

Dostawa regulatorów różnicy ciśnień i liczników ciepła

Ogłoszenie o zamówieniu NIEAKTUALNY

SIWZ NIEAKTUALNY

Załącznik A do SIWZ - Wytyczne doboru i stosowania urządzeń w węzłach cieplnych projektowanych budowanych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Chełmie

Formularz oferty NIEAKTUALNY

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 - Wzór umowy dla Zadania nr 1 NIEAKTUALNY

Załącznik nr 4A- Wzór umowy dla Zadania nr 2

Załącznik Nr 5 – Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dla wykonawców, dostawców i odbiorców usług i materiałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie

Zmiana treści SIWZ 27.03.2017

Ogłoszenie o zamówieniu ZAMIENNY 27.03.2017 

SIWZ ZAMIENNY 27.03.2017

Formularz oferrty ZAMIENNY 27.03.2017

Załącznik nr 4 - Wzór umowy dla Zadania nr 1 ZAMIENNY 27.03.2017 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas