Szukaj  

 

 

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci cieplnej i przyłączy w Chełmie

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SIWZ NIEAKTUALNY 

 

Załącznik A do SIWZ - „Wymagania techniczne dla sieci cieplnych preizolowanych realizowanych na terenie działania systemu ciepłowniczego miasta Chełma” z dnia 14 stycznia 2016r.

 

Formularz oferty

Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy NIEAKTUALNY

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 4 – Wzór umowy

Załącznik Nr 5 – Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dla wykonawców, dostawców i odbiorców usług i materiałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie

PB dla Zadania nr 1  „Sieć cieplna wysokich parametrów i sieć telemetryczna na odcinku X-D wraz z przyłączem do projektowanego budynku nr 3 przy ul. Ks. I. Skorupki w Chełmie”

PB dla Zadania nr 2  „Sieć cieplna rozdzielcza z przyłączami do budynków przy ul. Hrubieszowskiej w Chełmie”

PB dla Zadania nr 3  „Przyłącze ciepłownicze w/p i telemetryczne do budynku Szkoły Podstawowej nr 11  przy ul. Wolności 20 w Chełmie”

PB dla Zadania nr 4  „Przyłącze ciepłownicze w/p i telemetryczne do budynku PSS przy ul. Lwowskiej 85 w Chełmie”

PB dla Zadania nr 5 „Ciepłownicza sieć rozdzielcza oraz telemetryczna wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Bydgoskiej 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15  w Chełmie”

PB dla Zadania nr 6 „Ciepłownicza sieć rozdzielcza oraz telemetryczna wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Jana Kazimierza 2, 4  w Chełmie”

PB dla Zadania nr 7 „Przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów  przy ul. Hutniczej w Chełmie”

PB dla Zadania nr 8 „Przyłącze cieplne w.p. z kanalizacją telemetryczną dla budynku handlowo-usługowego przy ul. Rejowieckiej  w Chełmie”

PB dla Zadania nr 9  „Przyłącze ciepłownicze wysokotemperaturowe dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Mościckiego 4 w Chełmie” NIEAKTUALNY

Zmiana treści SIWZ 29.03.2017

SIWZ ZAMIENNY 29.03.2017

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz cenowy ZAMIENNY 29.03.2017

Wyjaśnienie treści SIWZ 3.04.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas