Szukaj  

 

 

Dostawa przepustnic

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik A do SIWZ - Wymagania techniczne dla przepustnic zaporowych z uszczelnieniem metal na metal z dnia 27.05.2015r.

Formularz oferty

Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 4 – Wzór umowy

Załącznik Nr 5 – Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dla wykonawców, dostawców i odbiorców usług i materiałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie

Wyjaśnienie treści SIWZ 2.03.2017r.

Wyjaśnienie treści SIWZ (2) 2.03.2017r.

Informacja o wyobrze oferty najkorzystniejszej 


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas