Szukaj  

 

 

Dostawa węzła cieplnego dwufunkcyjnego wraz z szafami rozdzielczymi

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz oferty

Załącznik A do SIWZ - Wytyczne doboru i stosowania urządzeń w węzłach cieplnych projektowanych i budowanych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie

Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt Budowlano-Wykonawczy dla węzła cieplnego dwufunkcyjnego do zabudowania w budynku galerii ACE4 przy ul. Lubelska-Rejowiecka

Załącznik nr 1A do SIWZ - Projekt Elektryczny dla węzła cieplnego dwufunkcyjnego do zabudowania w budynku galerii ACE4 przy ul. Lubelska-Rejowiecka

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 5 - Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dla wykonawców, dostawców i odbiorców usług i materiałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie

Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Wyjaśnienie treści SIWZ - 24.07.2019 

Wyjaśnienie treści SIWZ - 25.07.2019

Wyjaśnienie treści SIWZ - 29.07.2019

Uzupełnienie do wyjaśnienia treści SIWZ - 29.07.2019 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

 


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas