Szukaj  

 

 

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci cieplnych i przyłączy w Chełmie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz oferty

Załącznik A do SIWZ - Wymagania techniczne dla sieci cieplnych preizolowanych realizowanych na terenie działania systemu ciepłowniczego miasta Chełma z dnia 23 sierpnia 2018r.

Załącznik nr 1  - Formularz cenowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 5 - Instrukcja BHP dla wykonawców, dostawców i odbiorców usług i materiałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie

Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO

PB przyłącza s.c. w.p. do bud. koszarowego przy ul. Lubelskiej 168

PB przyłącza s.c. n.p. do bud. przy ul. Lubelskiej 75A

PB przyłącza s.c. w.p. do bud. przy ul. Czackiego 3

PB przyłącza s.c. w.p. do bud. przy ul. Mechaniczna 3,3A,3B,5

PB przyłącza s.c. w.p. do bud. przy ul. Rejowiecka/Lubelska

PB s.c. w.p. od komory K-3.II do komory K-3.3 

Wyjaśnienie treści SIWZ - 19.03.2019

 Informacja z otwarcia ofer

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas