Szukaj  

 

 

 WŁADZE FIRMY

WŁADZE MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA  Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W CHEŁMIE.

 1. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
 2. RADA NADZORCZA
 3. ZARZĄD SPÓŁKI

 ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

 1. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Chełm.
 2. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
 4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników lub wspólników.

RADA NADZORCZA

 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
 2. Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady trwa trzy lata.
 3. Członków Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników.

             Obecnie Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. działa w składzie:    

 • Pan Krzysztof Goryczka - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Pan Tomasz Kulikowski - Członek Rady
 • Pan Mariusz Radzicki - Członek Rady
 • Pan Karol Tchórzewski - Członek Rady
 • Pan Marek Wałecki - Członek Rady

ZARZĄD SPÓŁKI

 1. Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
 2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, a członka lub członków Zarządu Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa.
 3. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

             Od dnia 11 listopada 2021 roku funkcję Prezesa Zarządu i jednocześnie Dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. sprawuje Pan Sławomir Zawiślak.

 Stanowiska zastępców dyrektorów zajmują:

 • Pan Andrzej Nowosad - Główny Inżynier ds. Eksploatacji - kierujący pionem, który skupia zadania z zakresu podstawowej działalności Spółki, tj. wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła.
 • Pani  Renata Daciukowska - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno Finansowych  - kierująca pionem, który łączy zadania z zakresu finansów, rachunkowości oraz cen.

 

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas