Szukaj  

 

 

              

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 

9 września 2011r. w Warszawie, zawarta została umowa, pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  a_Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie, o_dofinansowanie projektu „Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Chełm” w ramach działania 9.2 „Efektywna dystrybucja energii”, priorytetu IX Programu Operacyjnego Infrastruktura  i_Środowisko 2007 – 2013.

 

 

  

     W imieniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i_Gospodarki Wodnej umowę podpisali: Prezes Zarządu - Jan Rączka oraz Główny Księgowy - Barbara Wiśniewska. Ze strony MPEC Sp. z o.o. jako beneficjenta projektu, umowę podpisał Prezes Zarządu/Dyrektor Spółki – Mirosław Iwiński.

 

 Zadania wchodzące w zakres projektu obejmują:

 - modernizację 10 468 metrów sieci ciepłowniczych, poprzez wymianę tradycyjnych sieci kanałowych na sieci preizolowane,

- modernizację układu dostarczania energii cieplnej do odbiorców zasilanych z węzłów grupowych poprzez zastąpienie grupowych węzłów cieplnych węzłami indywidualnymi (68 szt.),

- wizualizację pracy miejskiego systemu ciepłowniczego, poprzez budowę sieci telemetrycznych do nowobudowanych i modernizowanych węzłów cieplnych

 Okres realizacji projektu zawiera się w czasie od stycznia 2009r. – do września 2015r.

 Całkowity koszt projektu brutto wynosi 22 539 536,04 PLN.

 Wysokość planowanego dofinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności została określona w kwocie 4 897 007,96 PLN.

 Celem głównym (bezpośrednim) projektu jest:

Zmniejszenie strat energii powstających w procesie przesyłu i dystrybucji ciepła na obszarze miasta Chełm poprzez modernizację systemu ciepłowniczego.

Celami szczegółowymi są:

- zwiększenie sprawności funkcjonowania sieci przesyłu i dystrybucji ciepła,

- zapewnienie bezawaryjnego i ciągłego przesyłu i dystrybucji ciepła.

 Po zakończeniu realizacji projektu ilość zaoszczędzonej energii oraz ograniczenie emisji CO2  wyniesie odpowiednio 13 656,75 MWh/rok i 5,488 tys. ton/rok CO2.

 Celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i_poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.  Główny   serwis  informacyjny   Programu   Operacyjnego   Infrastruktura i Środowisko znajduje się na stronie www.pois.gov.pl.

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas