Szukaj  

 

 

Klauzula Informacyjna COVID

 

KLAUZULA  RODO
dotycząca przetwarzania danych osobowych Klientów w związku z ograniczaniem możliwości rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i innych chorób zakaźnych

 

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą przy ul. Towarowej 9, 22-100 Chełm, KRS 0000047164, NIP 563-000-08-43, Regon 110070886,
e-mail:
mpec@mpec.chelm.pl (dalej MPEC),

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: e-mail agnieszka.dudziak@mpec.chelm.pl; telefonicznie pod numerem: 82 565 34 51 do 53 wew. 191 lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych wskazany powyżej w punkcie I.

IIIPrzetwarzanie danych osobowych

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym art. 6 ust. 1 lit.
e oraz art. 9 ust.2 lit. i RODO w związku z ustawą z dnia 2 marca 202 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych.

IV Ujawnianie danych osobowych                                               

1. Administrator nie udostępnia danych osobowych Pani/Pana innym podmiotom, z wyjątkiem:

- organów państwowych, wobec których administrator jest obowiązany do dokonywania ujawnień, w szczególności Policja, Prokuratura, Sąd, Państwowa Inspekcja Sanitarna;

2. Dane osobowe Pani/Pana mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

4 Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

V. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

- dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. (art. 15 RODO);

- do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, (art. 15 ust. 3 RODO);

- do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

- do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej
do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (
art. 17 RODO);

- do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

- do przenoszenia danych –innemu administratorowi, (art. 20 RODO);

- do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. (art. 21 RODO).

2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

VI. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, z którym można kontaktować się w następujący sposób: listownie:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; telefonicznie pod numerem: 22 531 03 01.

 

 

 

Treść niniejszej klauzuli informacyjnej jest dostępna również na stronie www.mpec.chelm.pl w zakładce „O nas”


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas