Szukaj  

 

 

JAK SIĘ PRZYŁĄCZYĆ? 

 Jak przyłączyć nowy obiekt do miejskiej sieci ciepłowniczej?

Złożyć lub wysłać pocztą wypełniony Wniosek o określenie warunków przyłączenia. 

Uwaga: Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością przez podmiot lub osobę wyszczególnioną we wniosku.

Podpisać umowę o przyłączenie do sieci ciepłowniczej - po otrzymaniu z MPEC warunków technicznych oraz projektu umowy przyłączeniowej (sporządzonej zgodnie z ustawą Prawa energetycznego i aktami wykonawczymi do ustawy).

Umowa o przyłączenie do sieci ciepłowniczej określa m.in.: 

 • zakres prac projektowych i budowlano - montażowych oraz obowiązki stron,
 • terminy realizacji inwestycji,
 • przewidywany termin rozpoczęcia dostarczania ciepła,
 • wysokość opłaty za przyłączenie (określona na podstawie obecnie obowiązujących stawek opłat za przyłączenie zawartych w Taryfie dla ciepła w oparciu o długość i średnicę przyłącza wynikającą z danych określonych we wniosku o przyłączenie do sieci). Opłata, którą wnosi Odbiorca za wykonanie przyłącza wynosi jedynie 25% kosztów jego budowy, pozostałe 75% pokrywa MPEC.   

Opracować dokumentację na przyłączenie (przyłącze, węzeł cieplny, instalacje wewnętrzne) i uzyskać wymagane przepisami prawa decyzje administracyjne, uzgodnienia (m.in. z MPEC).

Zawarcie umowy przyłączeniowej zobowiązuje MPEC do wykonania przyłącza ciepłowniczego i zamontowania układu pomiarowo - rozliczeniowego dla nowego Odbiorcy. Budowa przyłącza wykonywana jest w oparciu o dostarczony przez Odbiorcę projekt budowlany wraz z Decyzją o pozwoleniu na budowę (lub zgłoszeniem wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę).

Po zakończeniu realizacji inwestycji należy zwrócić się pisemnie do Działu Obsługi Odbiorców (pokój nr 16, telefon nr 082-565 34 51 (do 53) wew. 422) w celu podpisania umowy sprzedaży ciepła (zobacz dokumenty konieczne do zawarcia umowy). W piśmie prosimy o wskazanie: 

 • adresu obiektu;
 • charakterystyki obiektu: zapotrzebowanie mocy na c.o., c.w.u. i wentylację (w kW), powierzchnia i/lub kubatura obiektu, liczba osób w obiekcie;
 • terminu rozpoczęcia dostawy energii cieplnej;
 • danych teleadresowych Odbiorcy i osób upoważnionych do kontaktu w sprawach związanych z dostawą energii cieplnej;
 • adresu do korespodencji.              

Uwaga: Zawarcie umowy przyłączeniowej winno nastąpić z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem umożliwiającym obu stronom przygotowanie inwestycji i realizację robót budowlanych w okresie letnim oraz przystosowanie nowych urządzeń (sieci, węzła cieplnego i instalacji odbiorczych) do nowych warunków pracy przed  rozpoczęciem sezonu grzewczego (tj. do dnia 30 września).

Jak przyłączyć obiekt, który nie korzysta z ciepła, a jest podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej?

W przypadku, gdy obiekt w przeszłości został podłączony do m.s.c. należy zgłosić się do Działu Eksploatacji i Kontrolingu Technicznego (pokój nr 11 i 15, telefon nr 082-565 34 51 (do 53) wew. 130,131), który zapewni sprawdzenie jego stanu technicznego i po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej ( przez służby eksploatacyjne MPEC) określi, czy istniejące przyłącze może być uruchomione.

Jeżeli stan techniczny przyłącza pozwala na jego uruchomienie, należy zwrócić się pisemnie do Działu Obsługi Odbiorców (pokój nr 16, telefon nr 082-565 34 51 (do 53) wew. 422) w celu podpisania umowy sprzedaży ciepła (zobacz dokumenty konieczne do zawarcia umowy). W piśmie prosimy o uaktualnienie danych:

 • adresu obiektu;
 • charakterystyki obiektu: zapotrzebowanie mocy na c.o., c.w.u. i wentylację (w kW), powierzchnia i/lub kubatura obiekty,liczba osób w obiekcie;
 • terminu rozpoczęcia dostawy energii cieplnej;
 • danych teleadresowych Odbiorcy i osób upoważnionych do kontaktu w sprawach związanych z dostawą energii cieplnej;
 • adresu do korespodencji. 

Jeżeli stan techniczny przyłącza nie pozwala na jego uruchomienie, należy złożyć lub wysłać pocztą wypełniony Wniosek o określenie warunków przyłączenia i postępować, jak w przypadku podłączenia do m.s.c. nowego obiektu. 

 

Akty prawne:

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne
   
  (j.t. Dz.U. Nr 89, poz. 625 z 2006 r. z póź. zm.).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
   
  (j.t. Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r. z póź. zm.).
 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. Nr 16, poz. 92).
 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzwśnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. Nr 194, poz. 1291).

 

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas