Szukaj  

 

 

 

Jeśli chcecie państwo sprawdzić stan konta lub uzyskać informację dotyczącą swoich rozliczeń prosimy o informację na e-mail: kontakt@mpec.chelm.pl

Obsługa klientów i kontakt z pracownikami Spółki odbywa się  drogą telefoniczną i elektroniczną. Możliwość osobistego załatwienia sprawy w siedzibie Spółki zostaje zawieszona do odwołania z powodu wprowadzenia na terenie województwa lubelskiego drugiego stopnia alarmowego BRAVO.

Centrala: 82 565 34 51, 52, 53, 82 565 28 74, 82 565 02 71,

Rejon Przesyłu i Dystrybucji: 82 563 11 42, 82 565 10 58 ,

Fax: 82 565-31-30,

e-mail: mpec@mpec.chelm.pl

 

Uprzejmie informujemy, że Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Chełmie Spółka z o.o. prowadzi sprzedaż żużla w promocyjnej cenie. Więcej informacji można znaleźć w zakładce:

Inne usługi i produkty.

Informujemy jak chronić się przed koronawirusem:

 

 

 O NAS

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. jest branżowym przedsiębiorstwem ciepłowniczym o wieloletnim doświadczeniu, które zajmuje się wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją ciepła.

 Poprzez  wprowadzanie zmian organizacyjnych i technicznych na przestrzeni ostatnich lat funkcjonowania Spółki dostosowujemy się do wymogów gospodarki rynkowej oraz stale rosnących potrzeb i oczekiwań obecnych i przyszłych odbiorców, zarówno w zakresie jakości świadczonych usług jak i ograniczonego wzrostu cen energii cieplnej. Zastosowanie nowoczesnej techniki i technologii pozwala na osiąganie wysokiej sprawności działania urządzeń ciepłowniczych.

 W celu świadczenia usług zgodnych z oczekiwaniami klientów oraz spełniających ich potrzeby Zarząd Spółki określił Politykę Jakości.

 

Podstawową działalność Spółki stanowią zadania o charakterze użyteczności publicznej, majace na celu bieżące i nieprzerwane zaopatrzenie odbiorców w energię cieplną.

Ponadto Spółka prowadzi działalność usługową w zakresie:

 • eksploatacji, konserwacji i remontów urzadzeń ciepłowniczych i instalacji,
 • kompleksowego przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie urządzeń ciepłowniczych,
 • wynajmu sprzętu,
 • dzierżawy nieruchomości i wynajmu lokali użytkowych,
 • profesjonalnego niszczenia dokumentów.  

Spółka realizuje wyznaczone zadania poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady:

 1. Zakład Wytwarzania Ciepła eksploatujący wysokoparametrowe źródło ciepła.
 2. Rejon Przesyłu i Dystrybucji - odpowiedzialny za przesył i dystrybucję ciepła do odbiorców oraz świadczący usługi konserwacyjno-remontowe.
 3. Zakład Usług Remontowo - Transportowych - świadczący usługi wynajmu sprzętu oraz wykonujący prace budowlano-montażowe na potrzeby inwestycyjne i remontowe Spółki.
 4. Zespół Obsługi Parkingu - funkcjonujący w ramach struktury organizacyjnej Rejonu Przesyłu i Dystrybucji.  

Przyjęty przez Spółkę model scentralizowanego źródła ciepła możliwy jest do realizacji dzięki ponoszonym corocznie przez przedsiębiorstwo nakładom finansowym. Poprzez liczne przedsięwzięcia modernizacyjne, prowadzone konsekwentnie od wielu lat z wykorzystaniem między innymi preferencyjnych pożyczek z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uzyskaliśmy istotne podwyższenie efektywności pracy całego systemu ciepłowniczego miasta oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych wprowadanych do atmosfery.

MPEC w Chełmie dostarcza ciepło dla potrzeb centralnego ogrzewania, wentylacji oraz ciepłej wody użytkowej do 1 159 budynków mieszkalnych i użytkowych o łącznej kubaturze 4 737 tys. nf. Z naszych usług korzysta ponad 52 tys. mieszkańców. Wielkości te rosną w kolejnych latach na skutek przyłączania do systemu ciepłowniczego nowych odbiorców.

Najbardziej znaczącym odbiorcą ciepła jest budownictwo mieszkaniowe. Do największych odbiorców należą:

 • Chełmska Spółdzielnia Mieszkaniowa,
 • Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa                                    Pokaż strukturę
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bazylany".

Najbliższa przyszłość to przede wszystkim kontynuacja już podjętych działań w zakresie modernizacji i automatyzacji urządzeń ciepłowniczych oraz wprowadzanie nowych technologii i rozwiązań technicznych - w celu ciągłego podwyższania efektywności energetycznej (stabilność regulacji ciepłej wody) i ekologicznej całego systemu ciepłowniczego miasta.

Kapitał zakładowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.  wynosi    18 718 000 złotych i dzieli się na 37 436 udziałów o wartości nominalnej po 500 złotych każdy.

Wszystkie wymienione udziały należą do Miasta Chełm.

MISJA FIRMY

Zaspakajanie oczekiwań odbiorców w zakresie produkcji, dostawy i przesyłu ciepła poprzez efektywne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa.

Stały rozwój technik i technologii, przy utrzymaniu ceny ciepła na konkurencyjnym poziomie z równoczesną dbałością o otaczające środowisko naturalne.

Ciągła i niezawodna dostawa ciepła dla zaspokojenia potrzeb obecnych i przyszłych odbiorców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaracja dostępności Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Deklaracja dostępności Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. wiecej

Klauzula Informacyjna RODO

Informacja w sprawie Ochrony Danych Osobowych wiecej

Klauzula Informacyjna COVID

Informacja w sprawie SARS-CoV-2 wiecej

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dla wykonawców, dostawców i odbiorców usług i materiałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie wiecej

Klauzula informacyjna - Monitoring Wizualny

Klauzula informacyjna dla klienta w związku z funkcjonowaniem monitoringu wizualnego w siedzibie MPEC Sp. z o.o w Chełmie wiecej

Informacja o zaprzestaniu przyjmowania wpłat gotówkowych

Informacja o zaprzestaniu przyjmowania wpłat gotówkowych wiecej

Informacja

Realizując obowiązek wynikający z art. 116 ust. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478 z późn. zm.), Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie informuje, że procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do miejskiej sieci ciepłowniczej w Chełmie w roku 2015, 2016, 2017 i 2018 wynosi 0,0 %. wiecej

Oświadczenie

W związku z zakończeniem postępowania sprawdzającego działalność MPEC sp. z o.o. w Chełmie przeprowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz doniesieniami prasowymi, jakoby przedsiębiorstwo nasze w umowach z odbiorcami nie zawierało wymaganych prawem informacji o standardach jakościowych dostarczanej energii cieplnej, MPEC sp. z o.o. w Chełmie, Oświadcza: wiecej

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas